Quét tọa độ

Toạ độ X
Toạ độ Y
1
2
3
4
Tìm bằng tờ thửa chỉ 30% thành công do thiếu file địa chính. Vui lòng thử 4 cách còn lại nếu ko tìm ra

Sổ thửa
Số tờ