Quét tọa độ

Toạ độ X
Toạ độ Y
1
2
3
4
Tìm vị trí và ranh đất bằng số tờ số thửa, thì tỉ lệ thành công là 65%

Sổ thửa
Số tờ