Hợp tác môi giới
Bất động sản này Lê Công Sang đang nắm chính chủ cần hợp tác với anh em môi giới để ra hàng.