Hợp tác môi giới
Bất động sản này Thảo Thảo đang nắm chính chủ cần hợp tác với anh em môi giới để ra hàng.